Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

I.Úvodné Ustanovenia

Prevádzkovateľ

Internetový obchod na adrese www.automonitoring.sk  (ďalej len „internetový obchod“) je prevádzkovaný spoločnosťou Automonitoring  s.r.o., so sídlom na adrese V Zátiší 810/1, Ostrva 9, 709 00 C 62301 vedená u Krajského soudu v Ostravě bankové spojenie: CZ0320100000002900803465 Ďalšie údaje na predávajúceho dôležité pre kontakt spotrebiteľa s predávajúcim sú nasledovné: e-mail: info@automonitoring.sk , tel. č.: +421 904 515 984

Kupujúci

2.1. Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvorila s predávajúcim zmluvu na diaľku prostredníctvom internetového obchodu na adrese www.automonitoring.sk (ďalej len „kupujúci“).

2.2. Spotrebiteľom je kupujúci – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej len „spotrebiteľ“).

2.3. Podnikateľom je kupujúci – osoba, ktorá nie je spotrebiteľom. Za podnikateľa sa považuje taktiež každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa (ďalej len „podnikateľ“).

Obchodné podmienky

3.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu (ďalej len „kúpna zmluva“).

3.2. Obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. Pokiaľ nie je v kúpnej zmluve alebo v jej prílohách výslovne uvedené odchylné dojednania alebo platnosť niektorých ustanovení týchto obchodných podmienok nie je kúpnou zmluvou alebo iným výslovným dojednaním medzi prevádzkovateľom a kupujúcim vylúčená alebo inak modifikovaná, platia v ostatnom pre vzájomné vzťahy zmluvných strán tieto obchodné podmienky.

3.3. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 89/2012 Sb.,. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákona č. 634/1992 Sb . o ochrane spotrebiteľa zákonníka v znení neskorších právnych predpisov.

3.4. Právne vzťahy predávajúceho s podnikateľom vyslovene neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 634/1992 Sb . Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov.

3.5. Súčasťou týchto obchodných podmienok je aj reklamačný poriadok predávajúceho (ďalej len „Reklamačný poriadok“) vydaný v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona o ochrane spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku, ktorým predávajúci informuje spotrebiteľov o podmienkach a spôsobe reklamácie, o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácii, sťažností a podnetov spotrebiteľov vrátane informácie o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv týkajúcich sa tovaru zakúpeného v internetovom obchode.

3.6. Predávajúci v súlade s ustanovením  634/1992 Sb  Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku informuje spotrebiteľa, že sa nezaviazal dodržiavať žiadny kódex správania.

II.Uzatvorenie kúpnej zmluvy

Ponuka tovaru

Ponukou tovaru sa rozumie vybraný tovar ponúkaný prostredníctvom katalógu na stránkach internetového obchodu, kde predávajúci oznamuje spotrebiteľovi pred uzavretím kúpnej zmluvy resp. pred odoslaním objednávky jasným a zrozumiteľným spôsobom hlavné vlastnosti tovaru ako aj ďalšie zákonom vyžadované skutočnosti v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie.

Objednávka

2.1. Objednávku môže kupujúci vytvoriť pomocou formulára na stránkach internetového obchodu. Pri vytvorení objednávky pomocou formulára kupujúci vyberie tovar, o ktorý má záujem, zvolí požadované množstvo, spôsob dopravy a spôsob platby, pričom spotrebiteľ odošle objednávku predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „objednávka“.

2.2. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal a že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu. Kupujúci, podnikateľ zároveň berie na vedomie, že odoslaním objednávky v celom rozsahu súhlasí s týmito obchodnými podmienkami predávajúceho.

Uzavretie kúpnej zmluvy

3.1. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom vzniká doručením objednávky tovaru s povinnosťou platby zo strany spotrebiteľa predávajúcemu. Predávajúci potvrdí prijatie objednávky správou na elektronickú adresu spotrebiteľa.

3.2. Zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom a podnikateľom vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorú prevádzkovateľ pošle podnikateľovi na elektronickú adresu uvedenú podnikateľom pri vytvorení objednávky.

3.3. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (napr. náklady na internetové pripojenie alebo náklady na telefonickú komunikáciu) si hradí kupujúci sám.

Spôsob dopravy

4.1. Ak nie je v kúpnej zmluve uvedené inak, spôsob dodania tovaru určuje predávajúci. V prípade, že je spôsob dopravy objednaného tovaru dohodnutý na základe požiadavky kupujúceho, kupujúci znáša v prípade odstúpenia od zmluvy v zákonnej 14 dňovej lehote prípadné dodatočné náklady za zvolený spôsob dopravy, t.j. spotrebiteľ znáša rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkanú predávajúcim.

4.2. Odoslaním objednaného tovaru sa rozumie jeho odoslanie na adresu uvedenú kupujúcim pri vytvorení objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že k cene objednaného tovaru môžu byť prirátané náklady na zaslanie/dopravu objednaného tovaru, a to podľa aktuálneho cenníka prepravcu.

Spôsob platby

5.1. Prevádzkovateľ ponúka na výber z týchto spôsobov platby: platobnou kartou cez internet, bankovým prevodom po dokončení objednávky. Týmto nie je dotknuté právo predávajúceho v odôvodnených prípadoch umožniť výlučne platbu vopred.

5.2. Pri voľbe platby platobnou kartou cez internet bude kupujúci po dokončení objednávky presmerovaný na platobný server tretej strany, kde vyplní potrebné platobné údaje. Po overení ich platnosti bude objednávka potvrdená a suma vo výške kúpnej ceny bude odpočítaná z účtu kupujúceho.

5.3. Pri voľbe platby bankovým prevodom, uhradí kupujúci cenu objednávky pred jej vybavením na bankový účet prevádzkovateľa s uvedením variabilného symbolu, ktorým je číslo objednávky a ktorý kupujúci získa pri dokončení objednávky, pričom tovar bude odoslaný kupujúcemu až po pripísaní kúpnej ceny na účet predávajúceho V prípade platby za tovar formou bankového prevodu sa považuje kúpna cena za uhradenú dňom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

5.4. Ceny ponúkaného tovaru a služieb sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), pokiaľ nie je pri cene vyslovene uvedené, že cena je uvedená bez DPH.

Práva a povinnosti vyplývajúce z uzatvorenia kúpnej zmluvy

6.1. Prevádzkovateľ je povinný dodať kupujúcemu objednaný tovar za dohodnutú cenu a kupujúci je povinný tovar prevziať a kúpnu cenu vrátane nákladov na zvolený spôsob prepravy tovaru uhradiť.

6.2. V prípade porušenia podmienok kúpnej zmluvy alebo obchodných podmienok kupujúcim si prevádzkovateľ vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, pokiaľ zákon neustanovuje inak. Kupujúcemu v takom prípade vzniká povinnosť nahradiť prevádzkovateľovi akúkoľvek a všetku škodu, a to predovšetkým uhradiť prevádzkovateľovi všetky náklady spojené s jeho objednávkou, najmä potom náklady na zaslanie tovaru, pokiaľ ich kupujúci neprevezme.

6.3. Kupujúci je povinný pri objednávke tovaru uviesť správne a pravdivé údaje. Údaje nevyhnutné pre uzatvorenie kúpnej zmluvy uvedené kupujúcim sú predávajúcim považované za správne.

6.4. Všetky oznámenia predávajúceho akýmkoľvek spôsobom súvisiace s objednávkou, resp. s kúpnou zmluvou, môžu byť kupujúcemu doručené na elektronickú adresu, uvedenú v jeho užívateľskom účte alebo uvedenú kupujúcim v objednávke.

III.Dodanie tovaru

Dodacia doba

1.1 Prevádzkovateľ sa, pri zohľadnení podmienok uvedených nižšie, zaväzuje odoslať kupujúcemu tovar v najbližšom možnom termíne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy. V prípade platby platobnou kartou na internete prostredníctvom platobnej brány, bankovým prevodom po dokončení objednávky, prevádzkovateľ odošle tovar až po pripísaní platby na jeho bankový účet.

1.2. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za škody spôsobené omeškaním zaslania alebo doručenia tovaru z dôvodu, ktorý nespočíva na strane predávajúceho.

Preprava, doručenie a prevzatie tovaru

2.1. Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke právo k zakúpenému tovaru jeho prevzatím. Podnikateľ berie na vedomie, že vlastnícke právo k tovaru nadobúda až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za objednaný tovar. Okamihom prevzatia tovaru taktiež na kupujúceho prechádza nebezpečenstvo škody na tovare.

2.2. Elektronickou formou je zaslaný doklad o kúpe, v ktorom je uvedené označenie výrobku (názov a množstvo výrobku), kúpna cena (s uvedením ceny jednotlivého výrobku a celková cena, ktorú spotrebiteľ zaplatil) a údaje o predávajúcom (obchodné meno a sídlo predávajúceho). Predávajúci zašle kupujúcemu na žiadosť daňový doklad v elektronickej podobe.

2.3. Predávajúci odporúča kupujúcemu, aby pri prevzatí tovaru od prepravcu skontroloval neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek chýb to bezodkladne oznámil prepravcovi, a zároveň informoval predávajúceho. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky sa odporúča kupujúcemu zásielku od prepravcu neprevziať a vyplniť záznam o poškodení zásielky. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že obal zásielky obsahujúci tovar bol neporušený a nepoškodený.

2.4. Reklamáciu mechanického poškodenia tovaru, nezodpovedajúceho tovaru a pod., ktoré neboli zjavné pri prevzatí zásielky s tovarom od prepravcu je kupujúci povinný uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu.

2.5. V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho nutné tovar doručiť opakovane alebo iným spôsobom než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručením tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

2.6. Prevádzkovateľ má nárok na zaplatenie nákladov spojených s dopravou tovaru vo výške podľa aktuálneho cenníka prepravcu vykonávajúceho zvolený spôsob dopravy tovaru, pričom výška nákladov spojených s prepravou je uvedená pri možnostiach dopravy v internetovom obchode predávajúceho.

IV.Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Odstúpenie od kúpnej zmluvy kupujúcim

1.1. Právo na odstúpenie od zmluvy podľa tohto článku obchodných podmienok má iba kupujúci – spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá je zároveň kupujúcim a pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

1.2. Pokiaľ je kúpna zmluva uzatvorená na diaľku (prostredníctvom internetového obchodu) alebo mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, a zároveň ak predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy vrátane formulára na odstúpenie od zmluvy . Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku  a za súčasného splnenia zákonom vyžadovaných skutočností, má spotrebiteľ podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku právo bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru (ďalej len „zákonná lehota na odstúpenie od zmluvy“).

1.3. Ak predávajúci poskytol spotrebiteľovi informácie podľa predchádzajúceho odseku až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa predchádzajúceho odseku, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť.

1.4. Ak predávajúci neposkytol spotrebiteľovi zákonom vyžadované informácie týkajúce sa možnosti a spôsobu odstúpenia od zmluvy ani v dodatočnej lehote podľa predchádzajúceho odseku, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa prevzatia tovaru.

1.5. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný;

dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu;

tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

1.6. Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

1.7. Ak spotrebiteľ (i) v zákonnej 14 dňovej lehote na odstúpenie od zmluvy oznámi prevádzkovateľovi, že od zmluvy odstupuje oznámi prevádzkovateľovi v súlade s platnými právnymi predpismi, ako aj v súlade s týmito obchodnými podmienkami, že od zmluvy odstupuje, a zároveň tovar v tejto lehote najneskôr do 14-tich dní odo dňa prevzatia tovaru vráti, kúpna zmluva sa od začiatku zrušuje. Pre odstúpenie od zmluvy môže spotrebiteľ využiť doklad o kúpe, ktorý obdržal spolu so zakúpeným tovarom alebo vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy. Pri odstúpení od zmluvy kupujúci uvedie aspoň meno a priezvisko spotrebiteľa, číslo objednávky, označenie tovaru a číslo účtu pre vrátenie peňazí.

1.8. Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy v zákonnej 14 dňovej lehote, zodpovedá spotrebiteľ za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru.

1.10. Spotrebiteľ berie na vedomie, že v súlade s ustanovením  Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy;

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa;

d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;

g) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal;

h) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil;

i) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale;

j) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote;

k) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy zo strany spotrebiteľa

2.1. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa predchádzajúcich odsekov týchto obchodných podmienok u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej tiež ako „oznámenie o odstúpení od zmluvy“). Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu odovzdal predávajúci buď spolu s tovarom alebo zaslal e-mailom.

2.2. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o dostúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa čl. IV ods. 1. týchto obchodných podmienok. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší, pričom sa ruší od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej spotrebiteľ odstúpil.

2.3. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy v zákonnej lehote 14 dní, je povinný do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Tovar je potrebné zasielať na adresu predávajúceho, a to na V Zátiší 801/1, Ostrava 9, 907 00.To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

2.4. Ak odstúpi spotrebiteľ od kúpnej zmluvy oprávnene, prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, vrátiť všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšie ponúkanému spôsobu dodania tovaru, a to rovnakým spôsobom, ako použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Predávajúci vráti spotrebiteľovi prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom, pokiaľ s tým spotrebiteľ súhlasil, a pokiaľ mu tým nevzniknú ďalšie náklady.

2.5. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

2.6. Spotrebiteľ berie na vedomie, že náklady na dodanie tovaru mu budú vrátené iba v prípade odstúpenia od zmluvy v celom rozsahu.

2.7. Ak odstúpi spotrebiteľ od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, prevádzkovateľ nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky/platby spotrebiteľovi predtým, ako mu spotrebiteľ tovar neodovzdá (nedoručí) alebo kým spotrebiteľ nepreukáže, že tovar prevádzkovateľovi odoslal späť.

2.8. Ak odstúpi spotrebiteľ od kúpnej zmluvy oprávnene, môže sa spotrebiteľ dohodnúť s predávajúcim, že mu budú vrátené náklady na dodanie objednaného tovaru formou/spôsobom tzv. „spätnej zásielky“, t.j. spôsobom preplatenia nákladov na vrátenie tovaru späť predávajúcemu.

2.9. Spotrebiteľ berie na vedomie, že ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa  Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

2.10. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

2.11. Pokiaľ spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy neoprávnene a/alebo v rozpore s platnou právnou úpravou, a aj napriek tomu odošle tovar prevádzkovateľovi, nebude tovar prijatý, prípadne bude zo strany predávajúceho uskladnený v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

2.12. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, nemá v súlade  Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku nárok na vrátenie ceny za doplnkovú službu, ak je predmetom doplnkovej zmluvy poskytnutie služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu tejto služby (a to predovšetkým ceny za službu dobierky).

Odstúpenie od kúpnej zmluvy prevádzkovateľom

3.1. Prevádzkovateľ dbá na dobrú orientáciu v oblasti trhu s predávaným tovarom, napriek tomu môže výnimočne nastať situácia, keď nebude schopný objednaný tovar dodať za dohodnutých podmienok v kúpnej zmluve, resp. ho nebude môcť z dôvodov nie na jeho strane dodať vôbec. Prevádzkovateľ si preto vyhradzuje právo v takých prípadoch odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatvorenej s kupujúcim, ktorý je fyzická osoba alebo podnikateľ a kupujúci s takýmto výnimočným prípadom súhlasí.

3.2. Prevádzkovateľ má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatvorenej s kupujúcim, ktorý je podnikateľom tiež vtedy, ak dodávateľa objednaného tovaru predávajúcemu výrazne zmenil ceny, ak nastali výrazné zmeny cien prepravy tovaru, alebo ak zistí prevádzkovateľ, že tovar bol omylom ponúkaný za chybnú cenu, a kupujúci neakceptoval príslušnú zmenu kúpnej zmluvy, tzv. zvýšenie ceny tovaru, či zvýšenie nákladov na prepravu.

3.3. Kupujúci, ktorý je podnikateľom berie na vedomie, že predávajúci nemá povinnosť s kupujúcim, ktorý je podnikateľom uzavrieť kúpnu zmluvu. Kupujúci ďalej berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej s kupujúcim, ktorý nie je podnikateľom, ktorý v niektorom z predchádzajúcich vzťahov týkajúcich sa záväzkov s predávajúcim porušil svoju povinnosť podstatným spôsobom. Porušenie predchádzajúceho záväzkového vzťahu podstatným spôsobom sa považuje pre účely odstúpenia od zmluvy za konanie podľa  Obchodného zákonníka.

3.4. Pokiaľ prevádzkovateľ odstúpi od kúpnej zmluvy, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho na elektronickú adresu uvedenú kupujúcim pri vytvorení objednávky. Ďalej je povinný vrátiť kupujúcemu plnú kúpnu cenu tovaru, pokiaľ už bola uhradená, prípadne zníženú v súlade s týmito obchodnými podmienkami a príslušnými právnymi predpismi

V.Záručné podmienky 

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi.

Ochrana osobných údajov

1.Nakladanie s osobnými údajmi kupujúcich podlieha legislatíve ohľadne ochrany osobných údajov a Nariadeniu EU 2016/679.

2.Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

3. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že zmysle Zákona č. 110/2019 Sb.Zákon o zpracování osobních údajů  o zmene a doplnení niektorých zákonov predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim, ktoré sa uskutočňujú na žiadosť kupujúceho a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je spotrebiteľom je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je podnikateľom je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.

5. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo, a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene svojich osobných údajov.

6. Osobné údaje budú spracúvané po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu spracúvania v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

7. Práva dotknutej osoby bližšie špecifikuje zákon  č. 110/2019 Sb.Zákon o zpracování osobních údajů a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

VIII.Záverečné ustanovenia

1. Jazykom komunikácie medzi prevádzkovateľom a kupujúcim a jazykom kúpnej zmluvy je slovenský jazyk. Uzatvorené kúpne zmluvy sú archivované prevádzkovateľom v elektronickej podobe a nie sú prístupné iným osobám.

2. V prípade, že by niektoré ustanovenia týchto obchodných podmienok boli z akýchkoľvek dôvodov neplatné alebo neúčinné, nevyvoláva táto skutočnosť neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných častí obchodných podmienok alebo kúpnej zmluvy.

3. Znenie týchto obchodných podmienok môže prevádzkovateľ meniť a dopĺňať. Zmenené obchodné podmienky sú účinné dňom ich zverejnenia. Práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho vzniknuté pred dňom nadobudnutia účinnosti nového znenia obchodných podmienok nie sú zmenou dotknuté.

4. Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, tak zmluvné strany si dojednávajú, že vzťah založený kúpnou zmluvou ako aj všetky prípadne spory z neho vyplývajúce sa riadia právom Českej republiky.

5. Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu zabezpečuje v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Orgánom dozoru na ochranu kupujúceho ako spotrebiteľa je Inšpektorát Českej obchodnej Inspektorát pro Olomoucký a Moravskoslezský kraj Provozní 5491/1 722 00 Ostrava – Třebovice

6. Zmluvné strany sa dohodli, že na prejednanie akýchkoľvek sporov medzi prevádzkovateľom a kupujúcim je daná právomoc súdom Českej republiky. Prípadné spory medzi prevádzkovateľom a spotrebiteľom je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 o riešení spotrebiteľských sporoch online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č.2006/2004 a smernica 2009/22/ES (ďalej len „nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online“) , ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=SK. Prevádzkovateľ odporúča kupujúcemu najskôr využiť elektronickú adresu info@automonitoring.sk pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu resp. súdnemu riešeniu sporu.

V Ostrave dňa 1.5.2020

Zásady ochrany súkromia

V súvislosti s ochranou osobných údajov Automonitoring s.r.o. opisuje metódy prijaté správcom tejto internetovej stránky s odkazom na spracovanie osobných údajov používateľov.

Toto je všeobecné oznámenie v súlade s ustanoveniami Všeobecnej ochrany údajov EÚ regulovaných 679/2016 (GDPR) a iných príslušných zákonov.

Pri používaní určitých služieb budú používateľom poskytnuté špecifické a podrobné upozornenia o ochrane osobných údajov v súlade s článkami 13 a/alebo 14 GDPR.

1.           SPRÁVCA ÚDAJOV

Automonitoring s.r.o., v Zátiší 810/1, Ostrava 9 70900

2.           MIESTO SPRACOVANIA ÚDAJOV

Osobné údaje sú spracovávané v priestoroch spoločnosti Automonitoring s.r.o.

3.           SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

a)           Osobné údaje spracované na účely prevádzky internetovej stránky

Informačné systémy a softvérové postupy používané na prevádzku internetovej stránky získavajú počas bežného chodu niektoré osobné údaje, ktorých prenos je obsiahnutný v komunikačných protokoloch internetu.

Táto kategória zahŕňa IP adresy alebo názvy domén počítačov používaných používateľmi, ktorí sa pripájajú na internetovú stránku a aplikáciu, URI adresu požadovaných zdrojov, čas žiadosti, metódu použitú na odoslanie žiadosti na server, veľkosť súboru získanú v odpovedi, číselný kód označujúci stav odpovede zo servera (úspešný, chyba atď.) a ďalšie parametre súvisiace s operačným systémom a používateľmi.

b)          Údaje priamo poskytované používateľmi

Voliteľné, výslovné a dobrovoľné zasielanie údajov požadované rôznymi časťami tejto internetovej stránky a aplikácie sa používajú na účely spracovania žiadostí používateľov (vrátane, avšak bez obmedzenia na: prípady, v ktorých sú informácie alebo objasnenie je požadované napísaním na e-mailovú adresu uverejnenej na internetovej stránke a v aplikácii).

Špecifické súhrnné informácie venované konkrétnym službám na požiadanie budú poskytnuté alebo zobrazené na internetovej stránke alebo v stránkach aplikácie.

4.           ULOŽENIE ÚDAJOV

Automonitoring s.r.o. prevádzkuje na požiadanie ukladania osobných údajov na menšie obdobie, ako to vyžaduje služba poskytovaná zákazníkovi, alebo podľa požiadaviek platných právnych predpisov.

5.           ÚČEL SPRACOVANIA ÚDAJOV

Funkcia internetovej stránky

Údaje pozbierané v priebehu prehliadania sa používajú na získanie anonymných štatistických informácií o používaní internetovej stránky a na sledovanie jej správneho fungovania.

a)           Právny základ pre spracovanie údajov

Legitímny záujem

Osobné údaje budú spracovávané iba v prípade potreby na prevádzku internetovej stránky a zlepšenie skúseností s online aplikáciami.

b) Obdobie uchovávania údajov

Počas zotrvania na internetovej stránke.

Po uplynutí uvedených podmienok uchovávania budú údaje zničené, vymazané alebo anonymizované v súlade s technickými postupmi vymazávania a zálohovania.

7.           POVINNOSŤ POSKYTOVANIA ÚDAJOV

S výnimkou údajov o prehliadaní potrebných na implementáciu IT protokolov je poskytovanie osobných údajov používateľmi bezplatné a nepovinné. Neposkytnutie takýchto údajov však zabráni vykonaniu požiadaviek, urobených alebo zamýšľaných zo strany používateľa.

8.           PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV

Osobné údaje môžu byť oznámené stranám, ktoré vystupujú ako prevádzkovatelia údajov (napríklad dozorné orgány, úrady a verejné organizácie oprávnené požadovať údaje)

11.         PRÁVA SUBJEKTOV ÚDAJOV – SŤAŽNOSŤ ORGÁNU DOHĽADU

Podľa ustanovení GDPR postaveného na základe zákonnosti spracovania a spôsobov spracovania, ak sú splnené podmienky, máte nasledujúce práva: prístup k údajom, ich opravu/vymazanie, alebo obmedzenie spracovania údajov, ktoré sa týkajú vašich údajov, alebo namietanie voči spracovaniu, ako aj práva na prenos údajov.

Okrem toho máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas bez toho, aby ste ovplyvnili zákonnosť spracovania na základe súhlasu pred týmto odstúpením od zmluvy. Subjekty údajov majú právo podať sťažnosť príslušnému orgánu dohľadu v členskom štáte, v ktorom majú bydlisko alebo kde pracujú, alebo v členskom štáte, kde sa uskutočnilo údajné porušenie predpisov.

12. COOKIES

Chceme vám poskytovať lepšie služby. Preto využívame na našich stránkach cookies . Jedná sa o malé súbory, ktoré ukladajú informácie vo vašom prehliadači. Nie sú nijako infikované ani nebezpečné. Slúžia predovšetkým na rozlíšenie jednotlivých užívateľov.

Cookies sú dostatočne anonymné. Nemusíte sa báť o svoje osobné údaje, ani o svoju bezpečnosť.

Na našich stránkach využívame nasledujúce súbory cookie: ssupp.autoopen, ssupp.chatid, ssupp.opened, ssupp.unreaded, trp_language, lang, ssupp.vid, ssupp.visits, wordpress_test_cookie, AWSALB, AWSALBCORS, JSESSIONID, laravel_session

Expirujú po ukončení relácie

Používanie súborov cookie je možné nastaviť vo vašom internetovom prehliadači. Väčšina
prehliadačov ich automaticky prijíma už v základom nastavení. Súbory cookie je možné odmietnuť
alebo nastaviť používanie len niektorých.

13.         REFERENT PRE OCHRANU ÚDAJOV

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom spracovania vašich osobných údajov, prosím kontaktujte nášho Referenta pre ochranu údajov prostredníctvom e-mailovej adresy: info@automonitoring.sk